Sutvirtinimo sakramentas - strona lt

Go to content

Main menu:

Sutvirtinimo sakramentas

AR ŽINOTE > Sakramentai
Sutvirtinimo sakramentas drauge su Krikštu ir Eucharistija yra "į krikščionybę įvedantys sakramentai", kurių vienybę privalu išsaugoti. Tad reikia tikintiesiems aiškinti, jog tas sakramentas yra būtinas Krikšto malonei atbaig-ti.90 "Sutvirtinimo sakramentu (pakrikštytieji) tobuliau sujungiami su Bažnyčia, praturtinami ypatinga Šventosios Dvasios jėga ir todėl dar labiau įpareigojami, kaip tikri Kristaus liudytojai, žodžiu bei darbu skleisti ir ginti tikėjimą."
Sutvirtinimo ženklai ir apeigos

Pats Kristus pareiškė esąs pažymėtas savo Tėvo antspaudu. Ir krikščionis yra pažymėtas antspaudu: "Juk Dievas mus ir jus sutvirtino ir patepė Kristui; Jis pažymėjo mus savo antspaudu ir siuntė į mūsų širdis Dvasios laidą" (2 Kor 1, 21-22). Tas Šventosios Dvasios antspaudas ženklina visišką priklausymą Kristui, amžiną Jam tarnavimą, bet drauge ir dieviškosios globos pažadą didžiajame paskutiniųjų laikų išmėginime.

Sutvirtinimo padariniai

Iš sakramento liturgijos matyti, kad sutvirtinant įvyksta ypatingas Šventosios Dvasios išliejimas, kaip kadaise Ji buvo išlieta apaštalams Sekminių dieną.

Todėl Sutvirtinimas padidina ir pagilina Krikšto malonę:
- juo mumyse giliau įsišaknija dieviškoji įvaikystė, kuri mums leidžia tarti "Aba, Tėve!" (Rom 8, 15);
- jis mus tvirčiau suvienija su Kristumi;
- jis padaugina mumyse Šventosios Dvasios dovanų;
- jis tobuliau sujungia mus su Bažnyčia;
- jis suteikia mums ypatingos Šventosios Dvasios jėgos, kad kaip tikri Kristaus liudytojai žodžiais ir darbais skleistume ir gintume tikėjimą, drąsiai išpažintume Kristaus vardą ir niekada nesigėdytume Kryžiaus:

"Charakteris" patobulina per Krikštą gautą bendrąją tikinčiųjų kunigystę, o "sutvirtintasis gauna jėgos viešai, tartum atlikdamas tarnybines pareigas (quasi ex officio), išpažinti tikėjimą į Kristų."

Kas gali būti sutvirtinamas?

Sutvirtinimo sakramentą gali ir privalo gauti kiekvienas pakrikštytas ir dar nesutvirtintas asmuo. Kadangi Krikštas, Sutvirtinimas ir Eucharistija sudaro vienovę, "tikinčiųjų pareiga gauti šį sakramentą tinkamu metu"; nors Krikšto sakramentas galioja ir yra veiksmingas dar nepriėmus nei Sutvirtinimo, nei Eucharistijos, tačiau įkrikščioninimas be jų lieka neužbaigtas.

Sutvirtinimas atbaigia Krikšto malonę; tai sakramentas, kuris suteikia Šventąją Dvasią, kad mus dar giliau įskiepytų dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienytų su Kristumi, tobuliau sujungtų su Bažnyčia, aktyviau įtrauktų į jos pasiuntinybę ir padėtų mums krikščionių tikėjimą liudyti žodžius lydinčiais darbais.

Sutvirtinimas, kaip ir Krikštas, krikščionio sieloje įspaudžia dvasinį ženklą, arba neišdildomą žymę ("charakterį"); dėl to šį sakramentą galima gauti tik vieną kartą gyvenime.


 
pranciskonai.delegatura@gmail.com
Back to content | Back to main menu