Tikėjimo diena - strona lt

Go to content

Main menu:

Tikėjimo diena

AR ŽINOTE > Sekmadieni
SAVAITĖS  PASCHA

Sekmadienio šventimas jau pirmaisiais metais po Viešpaties prisikėlimo buvo visuotinai praktikuojamas.Tai buvo tęsinys nenutrukstamos ir visuotinės tradicijos, savo šaknimis siekiančios sukūrimo darbo – Dievo ,,poilsio” biblijinio slėpinio.

Naujojoje sandoroje ši diena sudabartina Velykų slėpinį, kuris tapo pasaulio išganymo šaltiniu.

Būtent šią dieną pasak Evangelijos liudijimą:

- ,,pirmąją dieną po šabo” įvyko Jėzaus Kristaus prisikėlimas (Jn 20, 1; Mk 16, 2.9; Lk 24, 1),

- tą dieną po prisikėlimo Jėzus pasirodė mokiniams, keliaujantiems į Emausą (Lk 24, 13 - 35),

- tą dieną pasirodė susirinkusiems kartu vienuolikai Apaštalų (Lk 24, 36; Jn 20, 19),

- tą dieną pasirodė mokiniams ir netikinčiam Tomui, parodydamas savo kančios žymes (Jn 20, 26),

- sekmadienį buvo nužengusi Šventoji Dvasia (Apd 2, 1),

- tai buvo taip pat pirmoji diena, kada mokiniai su galia pradėjo skelbti Kristų ir krikštyti (Apd 2, 4).


PIRMOJI  SAVAITĖS  DIENA

Dėl šių priežasčių sekmadienis - ,,pirmoji diena po šabo” – Kristaus mokiniams jau Apaštalų laikais buvo centrinė diena. Todėl, kaip sako Šv. Raštas, kai tikintieji Troadėje rinkosi ,,duonos laužymui”,  Paulius atsisveikina su bendruomene ir stebuklingu būdu prikelia mirusį jaunuolį (Apd 20, 7). Tuo tarpu Apokalipsė liudija, kad ši diena buvo pavadinta ,,Viešpaties diena” (Apr 1, 10), kuri tapo krikščionims išskirtiniu ženklu juos supančiame pasaulyje.

Šis išskirtinumas visgi sudarė nemažai sunkumų. Todėl tikintieji rinkosi prieš patekant saulei.

Prisikėlimo dienos šventimas reiškė krikščioniškųjų slėpinių naujumą.

SEKMADIENIS  IR  ŠABAS

Sekmadienio ir šabo skirtumas buvo išryškintas jau labai anksti tam, kad skirtis nuo krikščionių, kilusių iš judėjų, kurie reikalavo prisilaikyti Senojo Testamento nurodymų.

NAUJOSIOS  KŪRINIJOS  DIENA

Taigi sekmadienis yra ta diena, kai krikščionis privalo ypatingai prisiminti apie išganymą, kuris jam suteikiamas per krikštą ir darantis jį naujuoju žmogumi.

AŠTUNTOJI  DIENA  -  AMŽINYBĖS  PRANAŠAVIMAS

Ši diena yra kartu pirmoji ir ,,aštuntoji”; diena, simbolizuojanti laikų pradžią ir pabaigą. Todėl ji yra ypatinga, žadanti krikščionims amžinąjį gyvenimą ir pranašaujanti tą vienintelę dieną, kuri truks amžinai.

KRISTAUS  ŠVIESOS  DIENA

Kristus yra pasaulio šviesa. Bažnyčia iš kartos į kartą patiria Zacharijo nuostabą, kai žvelgdamas į Kristų jis paskelbia Jį kaip ,,patekančią saulę”, ,,šviesą iš aukštybių, kad apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties ūnksmėje” (Lk 1, 78-79). Bažnyčia patiria tą patį džiaugsmą, su kuriuo Simeonas paėmė į rankas Dievo Kūdikį, kuris atėjo kaip ,,šviesa pagonims apšviesti” (Lk 2, 32).

ŠVENTOSIOS  DVASIOS  SUTEIKIMO  DIENA

Sekmadienis yra šviesos diena, taigi jį galima pavadinti ir ,,ugnies” diena, siejant tai su Šv. Dvasia.

- sekmadienį vakareJėzus kvėpė į apaštalus, suteikdamas jiems nuodėmių atleidimo dovaną: ,,Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite – sulaikytos” (Jn20, 22-23).

- sekmadienį, penkiasdešimt dienų po prisikėlimo, ant apaštalų nužengė Šventoji Dvasia ugnies liežuvių pavidalu.

Todėl sekmadienis krikščionims yra džiaugsmingas susitikimas su prisikėlusiu Kristumi, kuris juos atgaivina savo Dvasios kvėpimu.

TIKĖJIMO  DIENA

Sekmadienis krikščioniui yra tikra tikėjimo diena.

Šią dieną jis atnaujina savo tikėjimą, su nauja galia įsisąmonina krikšto pasižadėjimą būti ištikimam Kristui ir Jo Evangelijai. Maitindamasis Dievo Žodžiu ir Jo Kūnu jis patiria pilnutinį susitikimą su Išganytoju, kartu su šv.Tomu išpažindamas ,,Mano Viešpats ir mano Dievas! (Jn20, 28).


NEPAKEIČIAMOJI  DIENA

Sekmadienis yra ypatingoji krikščionių diena, kurioje patiko Dievui nuveikti daug slėpinių, suteikiančių gyvybę ir vedančių tikinčiuosius į amžinąjį gyvenimą.

Todėl ši diena yra taip labai svarbi ir nepakeičiama; tai diena, kai Dievo tauta stoja Viešpaties akivaizdoje, kad, kaip vienas kūnas, stiprintis Dievo Žodžiu, prisipildyti Šv. Dvasia ir Eucharistinėje Aukoje jungtis su Kristumi, o tuo pačiu per Kristų, su Kristumi ir Kristuje Dievui dėkoti, Jį šlovinti, maldauti ir prašyti, ir kaip vienas kūnas šviesti pasauliui vienybe ir meile.


 
pranciskonai.delegatura@gmail.com
Back to content | Back to main menu