Atlaidai - strona lt

Go to content

Main menu:

Atlaidai

Liturginiai metai
Atlaidai yra panaikinimas laikinosios bausmės už tas nuodėmes, kurios jau yra atleistos per išpažintį. Jei nustatytomis sąlygomis atliekame tam tikrą Bažnyčios nustatytą darbą, galime sau pačiam arba mirusiojo vėlei skaistykloje (bet ne kitam gyvajam) pelnyti visuotinius arba dalinius atlaidus, t.y. gauti visos laikinosios bausmės arba jos dalies atleidimą. Atlikdami daliniais atlaidais apdovanotą darbą, iš Bažnyčios papildomai gauname tokios vertės bausmių atleidimą, kokį jau pelnėme pačiu darbu. Dalinius atlaidus galime pelnyti daug kartų per dieną, visuotinius - tik vieną kartą. Pelnyti atlaidus yra didžiulės vertės artimo meilės darbas, kuriuo galime padėti savo mirusiems artimiesiems.
Sąlygos gauti atlaidams:

~ būti kataliku ir bent darbo pabaigoje būti malonės būklėje (t.y. be sakramentine išpažintimi neatleistos sunkios nuodėmės);
~ pilnai ir tiksliai atlikti Bažnyčios nurodytą darbą ar maldą;
~ turėti bent bendrą norą gauti atlaidus.
Papildomos sąlygos gauti visuotiniems atlaidams:
~ išpažintis( vienos išpažinties užtenka keliems atlaidams pelnyti);
~ sakramentinė šv. Komunija;
~ malda šv. Tėvo intencija;
~ nebūti prisirišus prie jokios nuodėmės, net lengvosios.

VISUOTINIAI ATLAIDAI

~ Švč. Sakramento aplankymas ir garbinimas bent pusę valandos.
~ Dalyvavimas iškilmingoje eucharistinėje procesijoje.
~ Kryžiaus kelio ėjimas.Tai turi būti teisėtai įrengtas kelias iš 14 stočių; būtina eiti nuo stoties ligi stoties ir mąstyti apie Kristaus kančią.
~Šv. Mergelės Marijos rožinio kalbėjimas bažnyčioje ar grupėje, kalbant būtina apmąstyti slėpinius.
~ Šv. Rašto pamaldus skaitymas bent pusę valandos.
~ Pirmosios šv. Komunijos priėmimas ar dalyvavimas Pirmosios Komunijos šventime.
~ Dalyvavimas dvasinėse rakolekcijose (bent tris pilnas dienas).
~ Dalyvavimas naujai įšventinto kunigo primicijose.
~ Dalyvavimas kunigo ar vyskupo šventimų jubiliejuje.
~Krikšto pažadų atnaujinimas savo krikšto metinėsa ir Did. Šeštadienį.
~ Bažnyčios aplankymas : vienos iš keturių patriarchalinių bazilikų Romoje; mažoji bazilika - per Petrines (VI.29), jos titulo šventėje, per Porciunkulę(VIII.2) ir bet kada vienąkart per metus; Katedra - per Petrines, jos titulo šventėje, Šv.Petro Sosto šventėje (II.22) , Laterano bazilikos šventėje (XI.9) ir per Porciunkulę; Šventovė - titulo šventėje (per vad. ,,atlaidus"), bet kada vlenąkart per metus ir kaskart dalyvaujant bendruomeninėje maldingoje kelionėje; Parapinė bažnyčia - titulo šventėje ir per Porciunkulę; Bet kuri bažnyčia - tą dieną, kai konsekruojama ji ar altorius joje ir per Vėlines (XI.2); Vienuolijai priklausanti bažnyčia vienuolijos šv. steigėjo šventėje.

~ Maldos : ,,Prieš taip Didį Sakramentą" Paskutinės Vakarienės liturgijoje po šv. mišių (Didijį Ketvirtadienį ir Devintinių iškilmėje); himnas ,,Te Deum" (Tave Dieve garbinam), kaip padėka už gautas malones paskutinę Metų dieną; himnas ,,O Dvasia Viešpatie ateik" Naujųjų Metų dieną ir per Sekmines.

DALINIAI ATLAIDAI

Dalinius atlaidus pelno: kas, eidamas savo pareigas ir pakęsdamas gyvenimo sunkumus, savo sielą su nuolankiu pasitikėjimu pakelia į Dievą ir sukalba, kad ir mintyse, kokią nors trumpą maldelę; kas, tikėjimo dvasios vedamas, save ar savo gėrybes gailestinga širdimi skiria vargą kenčiantiems broliams; kas atgailos dvasioje laisvai susilaiko nuo leistino ir jam malonaus dalyko; kas ypatingomis kasdienio gyvenimo aplinkybėmis kitų akivaizdoje atvirai paliudija savo tikėjimą.
Daliniai atlaidai suteikiami tiems, kurie nepilnai ar neįvykdę visų sąlygų atlieka aukščiau nurodytus darbus, skirtus visuotinių atlaidų gavimui.
Kai kurie kiti darbai dalinių atlaidų gavimui: Dvasinė Komunija; krikščioniškos doktrynos mokymas ar mokymasis; apmąstymo atlikimas; kunigo pašventinto krucifikso, rožinio, škaplieriaus ar medalikėlio pamaldus naudojimas; maldos už geradarius, už popiežių, už mirusius, kapinių aplankymas su trumpa malda už mirusius. 
pranciskonai.delegatura@gmail.com
Back to content | Back to main menu